SERVICES

ตระหนักดีว่าการให้บริการที่ดีให้กับลูกค้าเป็นสิ่งที่สำคัญ จึงมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาการให้บริการแก่ลูกค้า ให้ที่ดีทีสุด อาทิ เช่น
1. การจัดรถขนส่งให้กับลูกค้า ในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑลหรือ บริการจัดส่งให้ต่างจังหวัด โดยคิดค่าขนส่งที่เป็นกันเอง ทั้งนี้เพื่อความสะดวกกับลูกค้าเองและขจัดปัญหาเรื่องสินค้าสูญหายระหว่างการขนส่ง
2. เพื่อให้เครื่องดึงลวดของลูกค้ามีความถูกต้องแม่นยำ ทางบริษัทฯ มีบริการสอบเทียบ (Calibration) เครื่องดึงลวดให้กับลูกค้า อีกทั้งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการนำเครื่องดึงลวดไปสอบเทียบที่สถาบันอื่น