คุณภาพ หมายถึง คุณภาพของผลิตภัณฑ์และคุณภาพของระบบการทำงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด ทั้งนี้

บริษัท ลี้หย่งฮั้วสตีล จำกัด

ได้ตระหนักถึง “คุณภาพ” ของผลิตภัณฑ์ จึงได้เร่งพัฒนาจนได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์(มอก.) จากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 และพัฒนามาเป็น ISO 9001 : 2008 ในปี พ.ศ. 2553 จาก UKAS , NAC ซึ่งบริษัทฯ จะพัฒนาคุณภาพเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับสังคมและลูกค้า ตลอดไป